Aktuális

Kaposvár-sántos szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulás

társulási tanácsa

pályázatot hirdet

 

a Kaposvári Szociális Központ

igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának

ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, új jogviszony létesítése esetén próbaidő kikötése mellett. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szociális munkás.

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre szól, 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig.

 

A munkavégzés helye:

Kaposvári Szociális Központ 7400 Kaposvár, Béke u. 47.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Az intézmény vezetése, törvényes és költséghatékony működtetése, munkáltatói, vezetői, ellenőrzési feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, a szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Az intézményegységek szakmai munkájának szervezése, összehangolása, irányítása és ellenőrzése. A szociális szolgáltatások jogszabályi feltételek szerinti biztosítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 8.2. vagy 6.2. alpontjaiban meghatározott, az intézményvezetőre előírt képesítések valamelyike;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

 

 

 

 • vagy fennálló vagy a megbízással egyidejűleg szociális munkás munkakörben létesített, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony (a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, ki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető);
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló vezetési program,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
 • nyilatkozat arról, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Népjóléti Bizottsága és a Társulási Tanács a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 

2016. december 19.

 

A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázatok elkészítésével kapcsolatban tájékoztatást Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens nyújt a (82) 501-529-es telefonszámon. Az intézmény megismerésével kapcsolatban a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részéről Turnár Jánosné szakmai vezető áll a pályázók rendelkezésére.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton kell benyújtani, az eredeti pályázati anyag Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Elnöke, Oláh Lajosné részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon feltüntetve a „Kaposvári Szociális Központ vezetői pályázat” megjelölést. A pályázatot Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva, csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani.

A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal elektronikus úton a human@kaposvar.hu email címre is meg kell küldeni.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat Szakmai Bizottság hallgatja meg, melynek tagjai 1. a Szociális Szakmai Szövetség képviselője; 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottsága tanácsnoka; 3. a népjóléti referens, 4. Sántos Község Polgármestere (legalább háromtagú, melynek tagjai között kell lennie a szakmai érdekképviseleti szövetség vagy egyesület képviselőjének; vagy a szakma szerinti illetékes szakmai kollégium tagjának, a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének). Ezt követően dönt a Társulási Tanács a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kaposvar.hu internetes oldal – 2016. november 21. – 2016. december 19.
 • www.santos.hu internetes oldal – 2016. november 21. – 2016. december 19.
 • Kapos Televízió képújság 2016. november 21. – 2016. december 19.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LETÖLTÉSE PDF FORMÁTUMBAN