Sántos belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00004

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA

Meglévő állapot bemutatása

Sántos község területén nagyobb esőzések alkalmával a település északi részén lévő mezőgazdasági művelésű területekről lefolyó csapadékvizek jelentenek gondot a falu főútra kiérő részén. Az Új utca feletti földútról, illetve szántóról a csapadékmennyiség egy része magánterületre betörve a másik része nagy esésű kimosódott úton jut el a település északi, szélső utcájába. Az utcában meglévő burkolt árkot eltömíti, s a Fő útra való kivezetése nem elég mély. A Fő utca (66. sz. közút) északi szakaszán a keleti oldalon folyik a következő elágazásig, ahol egy meglévő téglaboltozatú 80-as nyílású átereszen átvezetve folyik le a Surjánig, mely a befogadó árka.

Az Új utca másik felével is közel azonos probléma, mely árok az előbb ismertetett közút alatti áteresznél csatlakozik a meglévő rendszerhez. A Fő utca ezen részén a meglévő árok feliszapolódott s nem képes ellátni feladatát.

A település közepén lévő dupla közút alatti áteresz megfelelő, de a felette kiépített 2 db hordalékfogó gát átszakadt s nem képes ellátni feladatát. Így a nagy esőzések lakalmával a településre vezeti a kimosott iszapot. A vizsgált csapadékvíz az italboltnál lévő árkon keresztül éri el a befogadó Surjánt.

A Magyar utca északi felén a csapadékvíz jó része egy magánteleken koncentrálódik, mivel e telkek között egy völgy alakult ki. Ezen a telken a vízelvezetés nem megfelelő.

Valamint szintén gondot okoz a Magyar utca déli felének csapadékvíz elvezetése, mely szintén magán telken keresztül húzódik. S mivel problémás helyeken nincs megfelelően kordába tartva a víz útja és mélysége, ebből adódóan sok a terület elöntés lehetősége.

A befogadó létesítmények Sántos Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében vannak. A csapadékvizekre vonatkozó befogadói nyilatkozatot a Dél-Dunántúli VIZIG Kaposvári Szakaszmérnöksége megadta.

Tervezett beavatkozások bemutatása:

A projekt keretében három részben történne a beavatkozás a település vízelvezető rendszerébe.

Az S-4-0-0 – val jelzett árkon 107 fm hosszban az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

Az első lépésben az út alatti O100 átereszt ki kell iszapolni 17 fm hosszban.

A házak közötti árkot profilozni szükséges kézi erővel. Az árok vonalvezetését a rendelkezésre álló sáv közepén kell kialakítani. Az árkot először előre gyártott árokelemmel kell burkolni, majd a burkolat magasságát 1-1 mederlappal magasítani kell. A burkolat tetejét zárófoggal kell ellátni.

Az árok rendszeres karbantartása miatt szükséges egy mederátkelő építése.

S-5-0-0 jelű árok 142 fm hosszban:

A munkákat itt is az átereszek tisztításával kell kezdeni. Az iszapolás után az árkot profilozni kell és a burkolat helyét ki kell szedni. Az árok fenekét árokelemekből kell kialakítani. A rézsűburkolat magasítását mederlapokból kell kialakítani. A burkolat tetejét beton lezárófoggal kell lezárni.

Fő u. Nyugati útárok 890 fm hosszban:

Ezen a szakaszon a kapubejárókat el kell bontani, mert a szintek és sok helyen az átmérők nem megfelelőek. Az árkot ki kell iszapolni és a kitermelt iszapot el kell szállítani. A kapubejárókat O60 betoncsövekből kell újraépíteni és a tetejét be kell betonozni.